ES-TRIN 2018 verwerkt op deze website

De bestanden op deze website zijn aangepast aan de wetswijzing die op 7 oktober 2018 van kracht is geworden. Op hoofdlijnen komt het hierop neer:
Het ES-TRIN is als bijlage 1.1a bij de binnenvaartregeling in de Nederlandse wetgeving opgenomen. Opmerkelijk is dat men ervoor gekozen heeft om de tekst van deze regeling integraal in het staatsblad te plaatsen. Dit terwijl indertijd volstaan werd met een verwijzing naar de bijlage II. Het gevolg hiervan zal zijn dat er veel onderhoud nodig is om de wettekst synchroon met de internationale regelgeving te houden.

De richtlijn 2006/87/EG is vervallen en het ROSR en het RSP zijn aangepast. Alle regelgeving voor de inrichting en uitrusting van schepen komt nu uit het ES-TRIN.  Waar nodig wordt hiernaar verwezen.
Deel 2 van het RosR is bijna geheel vervallen, alleen hoofdstuk 8a, de emissie-eisen, is (aangepast) blijven staan. De overgangsbepalingen op hoofdstuk 8a staan in een nieuw hoofdstuk 8b. Alle andere overgangsbepalingen en de dienstinstructies bij het ROSR zijn vervallen.
De verwijzingen naar het ROSR in het RSP zijn vervangen door verwijzingen naar het ES-TRIN

Ook de binnenvaartregeling en de bijlagen zijn overeenkomstig aangepast. In bijlage 3.8, de voorschriften voor de bunkerstations wordt echter nog naar de bijlage II bij de richtlijn 2006/87/EG verwezen.
Bijlage 3.12, de voorschriften voor kleine drijvende werktuigen is nu ook officieel van kracht.

Een overzicht van alle wijzigingen staan in het bestand “Wijzigingen wetgeving 2017”
De aangepaste bestanden zijn in de mindmap paars gemarkeerd, vervallen regelgeving die nog geraadpleegd moet kunnen worden is geel gemarkeerd. Deze staan in een afzonderlijke categorie “vervallen oktober 2018”